Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Serwis TwojaStronaWww, Krzysztof Osiński, ul. Wyszyńskiego 17/13, 62-800 Kalisz, zwany dalesj „Serwis”.
Dane kontaktowe: Krzysztof Osiński, ul. Wyszyńskiego 17/13, 62-800 Kalisz, tel.: +48796900999, e-mail: kontakt@twojastronawww.com
2. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja Umowy zawartej z Zamawiającym, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw Serwisu, konsumenta lub innych osób.
3. Serwis może przekazać dane klientów odbiorcom, z którymi zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
4. Zamawiający ma prawo żądać od Serwisu dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Serwis zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane osobowe dotyczą wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
3. Serwis oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia i zapewniające ochronę praw osób, których dane dotyczą. Wykonawca zobowiązuje się do:
– zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia;
– dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
zapewnienia zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy;
– po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
4. Serwis może powierzyć dane osobowe przekazane przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania Umowy.
5. Powyższe zapisy mają zastosowanie również w sytuacji przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dostępu do danych osobowych ulokowanych na serwerach zewnętrznych w celu realizacji przedmiotu umowy.

Ciasteczka

1. Informacje ogólne.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
2. Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Serwis w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi. – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji niezbędnych do rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
4. Udostępnienie danych.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone