§1

DEFINICJE

Kupujący  każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie przez stronę www.twojastronawww.com

Konsument – osoba fizyczna która zawarła umowę ze Sprzedającym dotyczącą zakupu produktów elektronicznych w Sklepie.

Sprzedający – Krzysztof Osiński, ul. Wyszyńskiego 17/13, 62-800 Kalisz

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.twojastronawww.com

Regulamin – niniejszy regulamin

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z §3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Kupującego
 3. Aby robić zakupy za pośrednictwem sklepu nie trzeba się w nim rejestrować.
 4. Do dokonania zakupów w Sklepie wystarczy:
 5. Dostęp do internetu.
 6. Przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera.
 7. Włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.
 8. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 9. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo.
 10. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto.

§3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazywania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@twojastronawww.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, nr telefonu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

ZAWIERANIE UMOWY

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1.     a) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”. 
  2.     b) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
  3. c) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. d) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane produkty elektroniczne lub zostanie przeniesiony na stronę potwierdzenia zakupu z danymi pozwalającymi na dokonanie przelewu bankowego na konto Sprzedającego.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności za pośrednictwem Operatora Płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§5

DOSTARCZENIE ZAKUPIONEGO PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego za pomocą Sklepu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie zakupionego produktu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostarczenia produktu elektronicznego z przyczyn niezależnych od niego.

§6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedającego stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Konsument który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego powinien bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego poprzez wiadomość mailową lub korzystając z formularza dostępnego w Sklepie
 4. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9

 POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: www.twojastronawww.com/polityka-prywatnosci

§10

SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODENIE ROSZCZEŃ

 1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez stront konfliktu.
 2. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§11

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023r.